Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020.
To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w dniu 15 grudnia br. w Warszawie, ogólnopolską konferencję pt. Rola Lokalnych Partnerstw Wodnych w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i upowszechniania lokalnych partnerstw wodnych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniu 15 grudnia br. w Warszawie, ogólnopolską konferencję pt. Rola Lokalnych Partnerstw Wodnych w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i upowszechniania lokalnego partnerstwa na rzecz wody na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, który z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233, 2368) pełni zadania państwowej służby hydrogeologicznej, jest zobowiązany do przekazywania informacji w formie prognoz i komunikatów hydrogeologicznych, ostrzeżeń oraz biuletynów i roczników zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby  hydrogeologicznej (Dz. U. 2019 poz. 1215 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało broszurę informacyjno-edukacyjną pt. Jak ograniczyć zużycie wody w rolnictwie oraz na gruntach leśnych.

Celem publikacji jest poszerzanie wiedzy w zakresie retencji na gruntach rolnych oraz propagowanie działań na rzecz oszczędzania wody. W opracowaniu zawarto między innymi informacje dotyczące działań zwiększających ilość oraz czas retencji wód w gruntach, zabiegów ograniczających straty na parowanie, działań zwiększających retencję na gruntach leśnych. Proponowaną broszurę oraz inne opracowania dotyczące zjawiska suszy można znaleźć na stronie https://stopsuszy.pl/broszury/.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl