OBIEG WODY W PRZYRODZIE (BILANS WODNY Z UWZGLĘDNIENIEM ROLNICTWA;
OPADY, POBIERANIE WODY PRZEZ GLEBĘ, ROŚLINY, SPŁYWY, PAROWANIE)

Obieg wody w przyrodzie to zestawienie przychodów i rozchodów wody dla jakiegoś obszaru lub całej Ziemi. Krążenie wody w przyrodzie ma charakter stały.

Wyróżniamy obieg duży i obieg mały. Obieg duży obejmuje parowanie z oceanów, przemieszczanie się pary wodnej wraz z masami powietrza nad kontynenty i jej kondensację, powodującą opady atmosferyczne. Obieg mały to opady, parowanie oraz odpływ w obrębie zlewni.

czytaj więcej...

KLIMATYCZNY BILANS WODNY W SKALI ŚWIATA, KONTYNENTU, POLSKI (OPADY, SUSZE)

Klimatyczny bilans wodny KBW jest wielkością, która uwzględnia – oprócz opadu atmosferycznego – również meteorologiczne warunki procesu ewapotranspiracji (parowania). Parametr ten może być podstawą do wydzielenia obszarów, na których w danym okresie występuje niedobór opadów P w stosunku do ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo (ujemny klimatyczny bilans wodny) lub obszarów, na których w danym okresie występuje nadmiar opadów w stosunku do ewapotranspiracji wskaźnikowej (dodatni klimatyczny bilans wodny).

czytaj więcej...

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WODĄ I REGULACJE PRAWNE W SKALI ŚWIATA, KONTYNENTU, KRAJU, REGIONU

Główne problemy związane z wodą w rolnictwie odnoszą się do trzech podstawowych kwestii: niedoboru wody, nadmiaru wody oraz jej zanieczyszczenia.

Niedobory wody
W zależności od wielkości niedoboru opadów oraz ich rozkładu w wieloleciu, roku czy okresie wegetacyjnym oraz jego wpływu na sfery powłoki ziemskiej, wyróżnia się suszę meteorologiczną, hydrologiczną, glebową lub rolniczą. Bezpośrednimi skutkami suszy są:

  • zakłócenia bilansu wodnego na danym obszarze, spowodowane niedoborem opadów i dużym parowaniem terenowym (susza meteorologiczna),
  • nadmierne przesychanie gleb (susza glebowa),
  • obniżanie poziomu wód gruntowych i zmniejszenie przepływu wody w rzekach (susza hydrologiczna).

czytaj więcej...

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, można składać wnioski na nawadnianie w gospodarstwie rolnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2021
Wykonanie: Solmedia.pl