Racjonalne i bezpieczne nawożenie azotem
Obieg azotu w ekosystemie

Azot jest pierwiastkiem niezwykle rozpowszechnionym w przyrodzie. Krąży on nieustannie, dzięki czemu następuje jego ciągła wymiana pomiędzy atmosferą, glebą a organizmami żywymi. Niezastąpioną rolę w tym procesie odgrywają bakterie. To właśnie one redukują azot atmosferyczny do azotu amonowego, przyswajalnego dla roślin. Proces ten przeprowadzają tzw. bakterie brodawkowe, żyjące w symbiozie z roślinami bobowatymi, oraz obecne w glebie bakterie wolnożyjące, głównie z rodziny Azotobacter. Jest to szczególnie ważny proces, gdyż nie ma innej drogi włączenia azotu w obieg materii żywej. Żadne inne organizmy nie posiadają enzymu nitrogenazy i nie potrafią przeprowadzać asymilacji azotu cząsteczkowego.

Rośliny zielone i bakterie żyjące w środowisku glebowym przyswajają azot w większości z obecnych w glebie związków azotowych (jony azotanowe i amonowe). Związki azotu obecne w glebie pochodzą z mineralizacji/rozkładu materii organicznej i z nawozów azotowych, do których zaliczymy m.in. nawozy amonowe, saletrzane, saletrzano-amonowe oraz nawozy amidowe (mocznik). Azot wbudowywany jest następnie w tkanki roślinne i dopiero w tej formie może być wykorzystany przez organizmy heterotroficzne – cudzożywne, dla których substancje odżywcze stanowią inne organizmy roślinne lub zwierzęce żywe lub martwe).

czytaj całość...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl