W czwartek, 16 lipca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się pierwsze spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody to operacja realizowana w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Głównym jej celem jest utworzenie pilotażowego partnerstwa na terenie powiatu kamiennogórskiego.

W spotkaniu wzięli udział Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Zastępca Dyrektora Zlewni w Lwówku Śląskim Dariusz Konarski, Kierownik Oddziału ARiMR w Kamiennej Górze Edyta Wyrostek, a także doradcy, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, lokalnych samorządów, a także instytucji rolniczych i związanych z gospodarką wodną.

Koordynator ds. wody Maria Borsukiewicz wyjaśniła, skąd wziął się pomysł na zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Omówiła rolę, jaką ma pełnić pilotażowy projekt „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” na terenie powiatu kamiennogórskiego. Przestawiła działania bezpośrednio związane z gospodarką wodną, a także źródła finansowania programów nawodnieniowych.

Doradca ds. wody Karolina Kucharska omówiła genezę powstania projektu WATERDRIVE, jego cele oraz wpływ na zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Przedstawiła rolę, a także zakres działania doradcy ds. wody w tworzeniu LPW i omówiła rolnicze praktyki sprzyjające zatrzymaniu wody w glebie.

Celem operacji Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody jest aktywizacja i integracja lokalnych środowisk poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem, w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i zapoznanie się z potrzebami w tym zakresie. Poprzez diagnozę sytuacji dotyczącą zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, wypracowane zostaną wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Grupą docelową projektu jest 160 osób mających wpływ na stan wód na danym terenie w tym: przedstawiciele podmiotów doradczych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, Izby Rolniczej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych oraz przedsiębiorcy.

W ramach ogólnopolskiego programu „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” powstanie 16 pilotażowych partnerstw (po jednym partnerstwie w jednym wybranym powiecie z każdego województwa).

Program ma celu stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, z drugiej zaś strony innowacyjne wsparcie LPW poprzez utworzenie Zespołu eksperckiego. Jego zadaniem będzie opracowanie zasad powstawania i działania LPW, wsparcie za pomocą szkoleń oraz opracowanie raportu końcowego z działań grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

"O gospodarce wodnej w Starostwie"

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Kamiennej Górze za udostępnienie zdjęć i filmu ze spotkania.
Karolina Kucharska DODR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl