Wieloletnie plany na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie opracowane w ramach „Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW) w Małopolsce” dostępne on-line

W ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce” opracowano Wieloletnie plany na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla poszczególnych grup powiatów w województwie małopolskim, w konfiguracji: 1. powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki; 2. powiaty: nowotarski, suski, tatrzański; 3. powiaty: myślenicki, oświęcimski, wadowicki; 4. powiaty: dąbrowski, tarnowski; 5. powiaty: bocheński, brzeski; 6. powiaty: olkuski, chrzanowski, 7. Powiaty: krakowski, wielicki oraz 8. powiaty: miechowski i proszowicki. Grupy te uwzględniają podobieństwa uwarunkowań geograficznych i ekonomiczno-społecznych prowadzenia działalności rolniczej oraz problemów związanych z korzystaniem z wód podziemnych i powierzchniowych w obrębie powiatów. Przedmiotowe plany mogą okazać się pomocne w procesie decyzyjnym w ramach ubiegania się o środki na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych, w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.

Poszczególne plany dostępne są on-line – zapraszamy do zapoznania się z nimi na stronie MODR w Karniowicach

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach we współpracy z Telewizją Polską S.A. – Oddziałem Terenowym w Krakowie zrealizował nagrania dotyczące gospodarki wodnej w obrębie poszczególnych powiatów województwa małopolskiego. Celem projektu jest identyfikacja problemów w obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, jak również upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w Małopolsce.

Kampania edukacyjno-informacyjna, zrealizowana w ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce”, składa się z 8 audycji TV (reportaży) wyemitowanych na antenie TVP3 Kraków.

Poszczególne reportaże dostępne są on-line ze strony MODR w Karniowicach

Zapraszamy do oglądania!

Prace w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie małopolskim w 2021 r. przeprowadzane są w grupach powiatów uwzględniających podobieństwa uwarunkowań geograficznych i ekonomiczno-społecznych prowadzenia działalności rolniczej oraz problemów związanych z korzystaniem z wód podziemnych i powierzchniowych, w konfiguracji 1. powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki; 2. powiaty nowotarski, suski, tatrzański; 3. powiaty myślenicki, oświęcimski, wadowicki; 4. powiaty dąbrowski, tarnowski; 5. powiaty bocheński, brzeski; 6. powiaty chrzanowski, olkuski oraz 7. powiaty krakowski, wielicki.

„(..) Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami (..)” – w ten sposób określony jest cel zarządzania zasobami wody w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020.0.310).

Nieracjonalne korzystanie z zasobów środowiska skutkuje nieodwracalnymi zmianami klimatycznymi, spadkiem naturalnych zdolności retencyjnych na lądach i sukcesywnym ograniczaniem dostępu do wody.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. Zgodnie z założeniami, Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) będą tworzone sukcesywnie w poszczególnych powiatach w kraju.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl