W ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020–2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich MODR Warszawa, zorganizował konferencję online pt. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja odbyła się w dniach 28 i 29 stycznia. Zgromadziła 363 uczestników, w tym 94 rolników/mieszkańców obszarów wiejskich, 202 doradców, 67 przedstawicieli instytucji decydujących o kształtowaniu zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Celem konferencji było zintegrowanie lokalnych społeczności związanych z sektorem rolniczym do podejmowania wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej, upowszechnianie praktyk rolniczych zwiększających retencje glebową oraz przedstawienie wizji funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Pierwszy dzień konferencji (28.01.2021 r.) otworzyli: Anna Gembicka- sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sławomir Piotrowski - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Uczestnicy wysłuchali wykładów przeprowadzonych przez specjalistów z instytutów badawczych i uczelni wyższych.

Dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - podkreślił, że większość prowadzonych prac utrzymaniowych w dolinach rzecznych, nie pozwala osiągnąć celów „zintegrowanej gospodarki wodnej” na terenach rolniczych. Zwrócił uwagę, że budowa sztucznych zbiorników retencyjnych pogłębia ryzyko wystąpienia suszy. Duża powierzchnia otwartego lustra wody szybko się nagrzewa i bardzo intensywnie paruje, przez co zgromadzona w zbiorniku ilość wody nie jest w stanie efektywnie zasilać rzeki w okresach niedoboru opadów atmosferycznych.

Wg prof. Grygoruka, w celu efektywnego gromadzenia wody w krajobrazie, należy przeprowadzić renaturyzację rzek oraz wprowadzić dopłatę „retencyjną” dla rolników prowadzących gospodarstwa na obszarach zalewowych rzek.

Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego - omówiła wpływ zmian klimatycznych na ilość i jakość zasobów wodnych w ujęciu globalny, zwracając uwagę na pilną potrzebę wypracowania skutecznych metod retencjonowania wody.

Dr hab. Elżbieta Radzka, prof. uczelni z Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - zdefiniowała pojęcie suszy, przeanalizowała zmiany temperatury powietrza i opadów w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Wykład dotyczący praktyk rolniczych zwiększających retencję glebową, wygłosił dr Robert Borek z Instytutu Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach.

Drugiego dnia konferencji prof. Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - przedstawił słuchaczom zalety nawadniania roślin uprawnych. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazał, że zastosowanie nawadniania może znacząco zwiększyć plon w uprawie drzew i krzewów owocowych, warzyw kapustnych, zbóż i roślin ozdobnych. W drugiej części wykładu omówił zasady stosowania precyzyjnego nawadniania.

Dominika Bar-Maciejczyk z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Krakowie - zapoznała słuchaczy z podstawowymi zasadami korzystania z wód wynikającymi z ustawy Prawo Wodne. W szczególności zwróciła uwagę na procedury administracyjne, jakie należy przejść w celu uzyskania zgód wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Dr hab. inż. Rafał Wawer z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego - omówił aktualne problemy gospodarowania wodą w polskim rolnictwie w dobie zmian klimatycznych oraz wskazał propozycje adaptacji do tych zmian, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki.

Konferencja zakończyła się dyskusją, w którą oprócz wykładowców włączył się Piotr Ładno - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Dyskusja skoncentrowała się wokół planów przyszłej działalności, roli i struktury organizacyjnej powiatowych Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Organizatorzy dziękują Gościom oraz słuchaczom konferencji i zapraszają do korzystania z naszych kolejnych szkoleń.

Kamil Kryński
MODR Oddział Siedlc
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl