Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpoczął w I półroczu 2020 r. realizację operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkania te pozwoliły na przedstawienie tematu gospodarowania wodą ponad 120-stu uczestnikom. Na zakończenie realizacji I etapu tworzenia LPW opracowano z programu pilotażowego „Raport z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Krapkowickiego” oraz nagrano film krótkometrażowy „Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W roku 2021 OODR w Łosiowie planuje w tym zakresie  realizację następujących operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”, „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - dobre praktyki w gospodarce wodnej” oraz „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) - nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Obecnie trwa realizacja operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach operacji zostały przeprowadzone w miesiącach styczeń – luty 2021 r. spotkania tematyczne w formie on-line, które objęły następujące powiaty województwa opolskiego: strzelecki, oleski, głubczycki, opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski. Ponadto zostanie wydany w 2021 r. w formie broszury „Raport z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego”, będący wskazówką dla potencjalnych nowo tworzonych na terenie ww. powiatów Opolszczyzny Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Powyższy Raport opracowano na potrzeby partnerstwa zawiązanego w powiecie krapkowickim, objętego pilotażem w 2020 roku.

Celem zadania jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, aby utworzyć nowoczesne formy współpracy, jakimi są lokalne partnerstwa ds. wody, zajmujące się gospodarką wodną danego obszaru. Dotychczasowe spotkania tematyczne pozwoliły na pozyskanie wiedzy o koncepcji i roli lokalnych partnerstw wodnych oraz podniesienia świadomości uczestników nt. suszy i sposobów i minimalizowania jej skutków, zapotrzebowania na wodę dla produkcji rolniczej oraz norm prawnych w zakresie prawa wodnego w funkcjonowaniu spółek wodnych. Opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego "Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego" ułatwi transfer wiedzy w celu  właściwego przeprowadzenia diagnozy gospodarki wodnej, będącej podstawą podejmowanych działań przyszłych partnerstw.

Realizacja kolejnej operacji zakłada cykl 10 spotkań tematycznych on-line dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – promujących dobre praktyki w gospodarce wodnej. Spotkania zaplanowane są w miesiącach marzec – maj 2021 r..

Kamila Niedzielska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl