Operacja pn. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest realizowana  w ramach Planu Operacyjnego Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2020 roku, wtedy  to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie braniewskim. Wtedy to przy współpracy z ekspertami, instytucjami, rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich oraz organizacjami działającymi na rzecz racjonalnego zarządzania zasobami wody, powstał pierwszy raport dotyczący gospodarki wodnej regionu.

Ostatnie lata przynoszą pogłębiające się globalne zmiany klimatyczne, które w coraz większym zakresie zaczynają dotykać naszego kraju. Zwiększające się wahania temperatury, porywiste wiatry, deszcze nawalne występujące na zmianę z okresami suszy powodują niejednokrotnie straty w gospodarce. Dlatego też w obecnych czasach musimy radykalnie zmienić podejście do zarządzania wodą na wielu szczeblach gospodarki wodnej. Niegdyś w praktyce melioracyjnej dominowały systemy odwadniające, dzisiaj koniecznością staje się oszczędzanie i magazynowanie wody oraz ochrona jej przed zanieczyszczeniem.

Założenia związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody na Warmii i Mazurach

Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2020 roku, wtedy to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie braniewskim. W obecnym roku w województwie warmińsko-mazurskim LPW tworzone są w 9 powiatach. W kolejnym roku partnerstwa powstaną w pozostałych powiatach Warmii i Mazur.

Dnia 24 marca 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizując operację Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody zorganizował webinarium poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Powyższe wydarzenie, rozpoczął Pan Damian Godziński Dyrektor WMODR z s. w Olsztynie. Spotkanie było inauguracją operacji SIR w bieżącym roku, w którym to lokalne partnerstwa powstaną w 9 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwsze spotkanie w ramach  Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) odbyło się  dniu 12 sierpnia bieżącego roku w Braniewie. Organizatorem spotkania był   Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Spotkanie to było pierwszym z zaplanowanych  ośmiu spotkań realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób w tym m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Gminy i Miasta Braniewa, Urzędu Miasta Pieniężno, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Nadzoru Wodnego w Braniewie, Nadleśnictwa Zaporowo, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu braniewskiego.

Pan Paweł Urbanowicz pełniący funkcję koordynatora ds. wody przedstawił cel operacji  oraz omówił założenia związane z powoływaniem LPW, przekazał informację na temat kwestii związanych z deklaracją współpracy oraz planowanym harmonogramem spotkań. Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  Przedmiotem operacji jest powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, w którego skład wchodzą  przedstawiciele  administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego i nauki.

W ramach operacji planowany jest wyjazd studyjny do gospodarstwa  a także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. W raporcie znajdzie się diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich  powiatu braniewskiego - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl