Założenia związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody na Warmii i Mazurach

Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2020 roku, wtedy to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie braniewskim. W obecnym roku w województwie warmińsko-mazurskim LPW tworzone są w 9 powiatach. W kolejnym roku partnerstwa powstaną w pozostałych powiatach Warmii i Mazur.

mapa LWP Warmia Mazurymapa LWP Warmia Mazury

Lokalne Partnerstwa ds. Wody mają przyczynić się do poznania zasobów wodnych regionu oraz oszacowania potrzeb związanych z wodą wykorzystywaną na cele produkcyjne i bytowe. Ważnym aspektem jest również zwiększenie świadomości oraz aktywizacja rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do racjonalnego zarządzania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W efekcie powstanie lokalnych partnerstw zainicjuje proces poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, programów oraz metod gospodarowania wodą w rolnictwie, które pozwolą nam wykorzystać wodę w sposób racjonalny z poszanowaniem zasobów wodnych regionu.

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim

W czerwcu 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’ przeprowadził cykl spotkań w 9 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkań przedstawiono cele i założenia, jak również omówiono zadania realizowane w ramach operacji. Eksperci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego omówili dobre praktyki zdobyte podczas pilotażowego projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w 2020 roku w powiecie braniewskim. Podczas dyskusji poruszano tematy związane z najważniejszymi problemami, które są związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Przeprowadzone spotkania wykazały, iż każdy powiat charakteryzuje się odmienną specyfiką, pod względem zgłaszanych problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych. Poznane problemy oraz sugestie zostaną przeanalizowane, tak by w efekcie wypracować rekomendacje i właściwe rozwiązania. Wszystkie pozyskane informacje na temat konkretnych potrzeb inwestycyjnych oraz aktualne wiadomości w zakresie zarządzania wodą w rolnictwie zostaną przedstawione organom centralnym, w tym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody na Warmii i Mazurach planuje przygotowanie filmów promujących innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki gospodarowania wodą w poszczególnych powiatach. Ponadto w ramach powyższej operacji planowane jest wykonanie badań  teledetekcyjnych w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii przy zastosowaniu dronów. Pozwoli to na określanie miejsc potencjalnych obszarów podmokłych lub obszarów na których występują niedobory wody, kierunku spływu wody, przepustowości kanałów melioracyjnych oraz wilgotności wierzchniej warstwy gleby, jak również pomiar powierzchni i stopnia zanieczyszczenia występujących zbiorników wodnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl