Operacja pn. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest realizowana  w ramach Planu Operacyjnego Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2020 roku, wtedy  to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie braniewskim. Wtedy to przy współpracy z ekspertami, instytucjami, rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich oraz organizacjami działającymi na rzecz racjonalnego zarządzania zasobami wody, powstał pierwszy raport dotyczący gospodarki wodnej regionu.

W 2021 roku  w województwie warmińsko-mazurskim spotkania w ramach operacji LPW prowadzone były w 9 powiatach tj. w powiecie mrągowskim, ełckim, oleckim, giżyckim, działdowskim, nowomiejskim, olsztyńskim, iławskim  i bartoszyckim. Pod koniec roku odbyło się webinarium podsumowujące tworzenie LPW w poszczególnych powiatach Warmii i Mazur pn. ,,LPW NA LOKALNE PROBLEMY WODNE’’, celem webinarium było podsumowanie całorocznych działań Ośrodka i Partnerów LPW służących wzmacnianiu współpracy na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną. Podczas spotkania omówiono również opracowane Wieloletnie Plany Działania LPW.

W obecnym roku 2022 projekt realizowany jest m.in. w powiatach: elbląskim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, nidzickim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim oraz węgorzewskim. Operacja jest realizowana przez zespół Koordynatorów z Centrum i Oddziału Olecko w bezpośredniej współpracy z Kierownikami PZDR oraz Zespołami Doradców w powiatach, w których Partnerstwa są tworzone. Do końca roku 2022 powstanie kolejne 9 raportów, które zostaną omówione przez ekspertów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 8 grudnia 2022 r. podczas konferencji podsumowującej operację w obecnym roku.

więcej na stronie WMODR w Olsztynie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl