Drugie spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kolskim odbyło się 22 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kole.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób – przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole, Gminnej Spółki Wodnej w Dąbiu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej (biuro w Kole), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz firmy „Pietrucha” Sp. z o.o.

Otwarcia dokonał i spotkanie prowadził przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Michał Sosiński. Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą metod i możliwości retencjonowania wody w rowach za pomocą gotowych rozwiązań wykonywanych przez firmę „Pietrucha” Sp. z o.o. (zaproszony gość).

Po prezentacji przeprowadzono dyskusję odnośnie stwierdzonych problemów w zakresie zwiększania retencyjności obszarów wiejskich oraz przyszłego działania LPW. Efektem dyskusji były następujące wnioski:

  1. Projekt nowelizacji ustawy Prawo Wodne – brak oddolnych konsultacji zwłaszcza ze spółkami wodnymi i gminami.
  2. Niezbędnym jest stworzenie podstaw prawnych działania LPW, umocowania w przepisach, określenie mechanizmów wsparcia finansowego, planistycznego itd.
  3. Podstawą działań LPW winny być spółki wodne – wiedza i doświadczenie o systemach wodnych śródpolnych na danym terenie. Należy zrobić wszystko, aby wzmocnić spółki funkcjonujące albo reaktywować nowe tam, gdzie ich nie ma.
  4. LPW winno docelowo przyczynić się do konsekwentnego działania (realizacji planów) w zakresie zwiększania retencji. Nie ma to być akcyjność. Będzie to dawało konkretne wyniki rzeczowe w perspektywie kilkuletniej, np. 5- czy 10-letniej.
  5. Propozycja rozwiązania systemowego tworzenia dofinansowania LPW w planie wieloletnim, tj. inwestycji na retencjonowanie wód na obszarach wiejskich – np. część (procent) ze starostwa, gmin i parę procent z podatku rolnego na WIR oraz dofinansowanie BP (przez wojewodę) lub inne.
  6. Istnieje w terenie duża potrzeba tworzenia nowych urządzeń piętrzących śródpolnych, konserwacja istniejących, odtwarzanie zdekapitalizowanych zastawek, budowy małych zbiorniczków śródpolnych itp.
  7. Wskazano na istotne znaczenie uświadamiania rolnikom działań związanych z gospodarką wodną, również przedstawienie wymiernych korzyści, w szczególności ekonomicznych z konkretnych działań w tym zakresie (stabilizacja plonowania, ograniczenie strat suszowych). Istotne jest nie tylko gromadzenie wody, ale też jej odpowiednie rozprowadzanie – jej rozbiór. Działania inwestycyjne winny być w pierwszej kolejności realizowane pod konkretne potrzeby i możliwości (priorytetyzacja).

Zebranie trwało około 3 godziny. Ustalono termin kolejnego spotkania, które powinno odbyć się w połowie listopada br.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl