W dniu 9 kwietnia 2021 r.o godz. 9.00 za pomocą platformy ClickMeeting odbyła się konferencja pt. Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie dla tworzenia LPW. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu pt. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Spotkanie otworzył, przywitał uczestników oraz przedstawił zadania i ofertę doradczą Ośrodka Pan Adam KalinowskiI Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach.

Jako pierwszy prezenter wystąpił Pan Andrzej Grabusiński starszy doradca PZDR w Szczecinku, który omówił wizję funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Kolejnym prelegentem był Pan Arkadiusz Semczyszak główny specjalista ZODR, który szczegółowo przedstawił zagadnienie retencji wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem retencji glebowej.

Na zakończenie głos zabrała Pani Katarzyna Szymczyk, koordynator LPW w województwie zachodniopomorskim, która przedstawiła zakres działań na rok 2021.

Głównym działaniem jest zaktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania wspólnych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą i ograniczenia zanieczyszczeń wody. Ważne jest również zacieśnienie współpracy między spółkami wodnymi, a rolnikami, promocja dobrych praktyk w zakresie oszczędzania i odzyskiwania wody w gospodarstwie, udrożnienie przepływu informacji między instytucjami zarządzającymi wodami na danym terenie i korzystającymi z wód.

Celem tworzonych LPW w 8 wybranych powiatach jest zdiagnozowanie oraz wspólne przeanalizowanie problemów związanych z niedoborem lub nadmiarem wody na tych terenach i podjęcie kroków umożliwiających zastosowanie optymalnych rozwiązań mających na celu racjonalną gospodarkę wodą, ze zwróceniem szczególnej uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele powiatów: szczecineckiego, kołobrzeskiego, pyrzyckiego, gryfińskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego i myśliborskiego, przedstawiciele Wód Polskich, w tym Zarządów Zlewni oraz Nadzoru Wodnego,ośrodków naukowych: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniedr hab. inż. Hanna Siwek, prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło oraz dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Politechniki Koszalińskiejprof. dr hab. inż. Tomasz Heesei dr inż. Katarzyna Pikuła, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Szczeciniedr inż. Adam Brysiewicz, Państwowego Instytutu GeologicznegoPani Marzena Nowakowska, a także przedstawiciele Spółek Wodnych, doradcy rolni z PZDR-ów, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

Jako przedstawiciel mediów udział w spotkaniu wzięła Pani Małgorzata Furga z Polskiego Radia Szczecin S.A.Już w najbliższych tygodniach planowane są spotkania w poszczególnych powiatach, które będą miały na celu zebranie informacji nt. problemów związanych z retencją na danym obszarze oraz przedstawieniu proponowanych rozwiązań.

pic1pic1

pic5pic5

pic6pic6

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl