Ocena możliwości poboru wód podziemnych dla celów rolniczych w województwie małopolskim

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach realizacji operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce w 2022 r.” zlecił wykonanie oceny możliwości poboru wód podziemnych dla celów rolniczych w województwie małopolskim. Opracowanie składa się z części opisowej oraz graficznej, w układzie ogólnowojewódzkim oraz z podziałem na powiaty. Jak czytamy we wstępie „(..) zwiększenie dostępności wody na obszarach wiejskich ma strategiczne znaczenie nie tylko dla intensyfikacji produkcji, ale nierzadko dla zachowania dotychczasowego plonowania. Dla wielu gospodarstw oznacza to inwestycje w rolnictwo nawadniane. Sięgnięcie po zasoby wód podziemnych powinno być dla rolników wariantem rozpatrywanym dopiero po wykluczeniu możliwości uzyskania wody z jej retencji (zarówno w glebie jak i w sieci melioracyjnej czy zbiornikach do jej magazynowania) lub możliwości poboru z wód powierzchniowych. (..)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem!

pobierz... pdf 16 MB

Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Zarudzkiego
Autorzy: Ryszard Zarudzki, Zenon Lewandowski, Małgorzata Kołacz, Rafał Serafin

Jak skutecznie aktywizować lokalną społeczność na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w województwie kujawsko-pomorskim

Opracowanie „O Lokalnych Partnerstwach Wodnych (LPW)” jest próbą podsumowania pracy jaka została wykonana w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie związana z tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW).

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem!

pobierz... pdf 3.9 MB

Poradnik opracowany przez zespół autorów: Rafała Serafina, Ryszarda Zarudzkiego, Zenona Lewandowskiego

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. Poradnik funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) wydaną przez CDR w Brwinowie w ramach operacji własnej SIR na lata 2022-2023 „Funkcjonowanie lokalnych partnerstw ds. wody (LPW)”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierz... pdf 1.79 MB

Autorzy:

 1. prof. dr hab. Waldemar Treder – ekspert z zakresu nawadniania upraw
 2. dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw. - ekspert z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej
 3. dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB – ekspert w zakresie dokumentowania lokalizacji pól i urządzeń oraz warunków glebowych na uprawach nawadnianych. Ekspert od modelowania zmian klimatu, we współpracy z: mgr inż. Damian Badora, mgr Aleksandra Król-Badziak
 4. Zespół redakcyjny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

pobierz... pdf 14.5 MB

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) to przedsięwzięcie, którego celem jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami, instytucjami i samorządami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

pobierz... pdf 2.7 MB

Grzegorz Żurek, Monika Żurek

W dobie zmieniającego się klimatu, niezwykle istotną rolę odgrywa właściwe gospodarowanie wodą- życiodajnym zasobem, którego co prawda nie można zniszczyć, ale jego występowanie w danym miejscu i czasie niejednokrotnie rozmija się z naszymi bieżącymi potrzebami. Zmiany klimatu są niezaprzeczalnym faktem, a ich skutki odczuwamy coraz dotkliwiej, z każdym kolejnym sezonem wegetacyjnym. Każdy kolejny rok jest coraz gorętszy, coraz częściej zdarzają się okresy suszy przeplatane gwałtownymi, ulewnymi deszczami, prowadzącymi do lokalnych podtopień. Rolnictwo jest szczególnie wrażliwe na negatywne konsekwencje tych zjawisk.

pobierz... pdf 1.75 MB

5 marca 2020 roku po kilku latach występowania w Polsce dotkliwej i bardzo kosztownej dla rolników i budżetu Państwa suszy, w Puławach odbywała się konferencja „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”. Przedmiotem obrad były różne sposoby radzenia sobie z niedoborem wody w polskim rolnictwie. Jednym z wielu poruszanych wątków była sugestia, aby wobec narastających problemów z dostępnością wody dla rolnictwa i obszarów wiejskich wykorzystywać doświadczenia innych krajów, które zmagają się z tymi wyzwaniami od wielu lat. W tej części wystąpił profesor Rafał Wawer z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który przedstawił bardzo ciekawy przykład rozwiązywania takich problemów w Hiszpanii, w formie funkcjonujących od ponad tysiąca lat tzw. „Rad Wodnych” nazywanych również „Trybunałami Wodnymi”.

pobierz... pdf 10.63 MB

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru. Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje tematy:

 • Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali pola
 • Jak zatrzymać wodę na polu? Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną
 • Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa
 • Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych
 • Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie
 • Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania
 • Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji
 • Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych
 • Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych
 • Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych
 • Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych

Inicjatywa dotycząca tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) ma na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Ideą LPW jest tworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym, związanymi ze zwiększeniem retencji w różnych jej formach.

Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierz... pdf 8.0 MB

Autor: prof. dr hab. Waldemar Treder

Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Powodem takiej sytuacji są małe opady roczne (średnio ok. 650 mm), wysoka ewapotranspiracja* (450 mm) i mały udział dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarczego kraju oraz negatywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia społeczeństwa.
Dostępność wody jest jednym z ważniejszych czynników określających możliwość rozwoju gospodarczego. Przy obecnie panujących tendencjach, wraz ze wzrostem populacji, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę. Wynika to nie tylko z poprawy jakości życia i wzrostu uprzemysłowienia, ale także z intensyfikacji rolnictwa, które w wielu rejonach świata jest głównym konsumentem wody. Z powodu znacznego zwiększenia powierzchni upraw nawadnianych w latach 1960 - 2000 zużycie wody na świecie wzrosło dwukrotnie. Także w skali naszej gospodarki rolnictwo jest znaczącym konsumentem wody.

pobierz... pdf 1.87 MB

Autor: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, prof. dr hab. Waldemar Treder

Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Powodem takiej sytuacji są małe opady roczne (średnio ok. 650 mm), wysoka ewapotranspiracja* (450 mm) i mały udział dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarczego kraju oraz negatywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia społeczeństwa.
Dostępność wody jest jednym z ważniejszych czynników określających możliwość rozwoju gospodarczego. Przy obecnie panujących tendencjach, wraz ze wzrostem populacji, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę. Wynika to nie tylko z poprawy jakości życia i wzrostu uprzemysłowienia, ale także z intensyfikacji rolnictwa, które w wielu rejonach świata jest głównym konsumentem wody. Z powodu znacznego zwiększenia powierzchni upraw nawadnianych w latach 1960 - 2000 zużycie wody na świecie wzrosło dwukrotnie. Także w skali naszej gospodarki rolnictwo jest znaczącym konsumentem wody.

pobierz... pdf 2.14 MB

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl