Autorzy:

 1. prof. dr hab. Waldemar Treder – ekspert z zakresu nawadniania upraw
 2. dr hab. inż. Tomasz Szymczak, prof. nadzw. - ekspert z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej
 3. dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB – ekspert w zakresie dokumentowania lokalizacji pól i urządzeń oraz warunków glebowych na uprawach nawadnianych. Ekspert od modelowania zmian klimatu, we współpracy z: mgr inż. Damian Badora, mgr Aleksandra Król-Badziak
 4. Zespół redakcyjny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

pobierz... pdf 14.5 MB

Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) to przedsięwzięcie, którego celem jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów pomiędzy lokalnymi społecznościami, instytucjami i samorządami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

pobierz... pdf 2.7 MB

Grzegorz Żurek, Monika Żurek

W dobie zmieniającego się klimatu, niezwykle istotną rolę odgrywa właściwe gospodarowanie wodą- życiodajnym zasobem, którego co prawda nie można zniszczyć, ale jego występowanie w danym miejscu i czasie niejednokrotnie rozmija się z naszymi bieżącymi potrzebami. Zmiany klimatu są niezaprzeczalnym faktem, a ich skutki odczuwamy coraz dotkliwiej, z każdym kolejnym sezonem wegetacyjnym. Każdy kolejny rok jest coraz gorętszy, coraz częściej zdarzają się okresy suszy przeplatane gwałtownymi, ulewnymi deszczami, prowadzącymi do lokalnych podtopień. Rolnictwo jest szczególnie wrażliwe na negatywne konsekwencje tych zjawisk.

pobierz... pdf 1.75 MB

5 marca 2020 roku po kilku latach występowania w Polsce dotkliwej i bardzo kosztownej dla rolników i budżetu Państwa suszy, w Puławach odbywała się konferencja „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”. Przedmiotem obrad były różne sposoby radzenia sobie z niedoborem wody w polskim rolnictwie. Jednym z wielu poruszanych wątków była sugestia, aby wobec narastających problemów z dostępnością wody dla rolnictwa i obszarów wiejskich wykorzystywać doświadczenia innych krajów, które zmagają się z tymi wyzwaniami od wielu lat. W tej części wystąpił profesor Rafał Wawer z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który przedstawił bardzo ciekawy przykład rozwiązywania takich problemów w Hiszpanii, w formie funkcjonujących od ponad tysiąca lat tzw. „Rad Wodnych” nazywanych również „Trybunałami Wodnymi”.

pobierz... pdf 10.63 MB

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru. Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje tematy:

 • Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali pola
 • Jak zatrzymać wodę na polu? Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną
 • Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa
 • Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych
 • Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie
 • Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania
 • Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji
 • Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych
 • Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych
 • Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych
 • Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych

Inicjatywa dotycząca tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) ma na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Ideą LPW jest tworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym, związanymi ze zwiększeniem retencji w różnych jej formach.

Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierz... pdf 8.0 MB

Autor: prof. dr hab. Waldemar Treder

Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Powodem takiej sytuacji są małe opady roczne (średnio ok. 650 mm), wysoka ewapotranspiracja* (450 mm) i mały udział dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarczego kraju oraz negatywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia społeczeństwa.
Dostępność wody jest jednym z ważniejszych czynników określających możliwość rozwoju gospodarczego. Przy obecnie panujących tendencjach, wraz ze wzrostem populacji, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę. Wynika to nie tylko z poprawy jakości życia i wzrostu uprzemysłowienia, ale także z intensyfikacji rolnictwa, które w wielu rejonach świata jest głównym konsumentem wody. Z powodu znacznego zwiększenia powierzchni upraw nawadnianych w latach 1960 - 2000 zużycie wody na świecie wzrosło dwukrotnie. Także w skali naszej gospodarki rolnictwo jest znaczącym konsumentem wody.

pobierz... pdf 1.87 MB

Autor: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, prof. dr hab. Waldemar Treder

Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Powodem takiej sytuacji są małe opady roczne (średnio ok. 650 mm), wysoka ewapotranspiracja* (450 mm) i mały udział dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarczego kraju oraz negatywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia społeczeństwa.
Dostępność wody jest jednym z ważniejszych czynników określających możliwość rozwoju gospodarczego. Przy obecnie panujących tendencjach, wraz ze wzrostem populacji, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę. Wynika to nie tylko z poprawy jakości życia i wzrostu uprzemysłowienia, ale także z intensyfikacji rolnictwa, które w wielu rejonach świata jest głównym konsumentem wody. Z powodu znacznego zwiększenia powierzchni upraw nawadnianych w latach 1960 - 2000 zużycie wody na świecie wzrosło dwukrotnie. Także w skali naszej gospodarki rolnictwo jest znaczącym konsumentem wody.

pobierz... pdf 2.14 MB

Opracowanie przedstawia procedury budowy i przygotowania procesu inwestycyjnego trzech obiektów wodnych: studni głębinowej, stawu retencyjnego i nawodnień obszarowych. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie ustawy – Prawo wodne, uchwalonej w 2017 r. z późniejszymi zmianami. W dokumencie zostały omówione ogólne zasady postępowania „krok po kroku” wraz ze ścieżką krytyczną wszystkich procedur administracyjnych. Dokument przeznaczony jest dla doradców ds. wody i rolników w celu sprawnej koordynacji procesu pozyskiwania zgody na budowę obiektów wodnych objętych analizą

pobierz... pdf 941 KB

Zespół redakcyjny
Robert Borek, Artur Furdyna, Agnieszka Makowska, Joanna Perzyna, Maria Staniszewska, Justyna Zwolińska

Woda jest wspólnym dobrem. Jest to jednak dobro zagrożone nie tylko pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowania zasobami wodnymi w naszym kraju, wymagającym pilnej i zasadniczej poprawy. Autorzy ekspertyzy „Woda w rolnictwie” zwracają się do polityków i urzędników, a także wszystkich użytkowników wód, z apelem o zmianę podejścia do zarządzania wodą w Polsce. Wskazują najpoważniejsze zagrożenia dla stanu wód w Polsce i jednocześnie proponują rozwiązania, które pomogą je ograniczyć lub całkowicie zlikwidować. Zawarta w ekspertyzie wiedza służy poprawie utrzymania cieków, modyfikacji praktyk rolniczych, wdrażaniu odpowiednich instrumentów finansowych i edukacyjnych, a także zmianie przepisów prawa.

pobierz... pdf 4,41 MB

Koalicja Żywa Ziemia 2020
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.koalicjazywaziemia.pl

Autor: Włodzimierz Stachura

 

pobierz...

 

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2022
Wykonanie: Solmedia.pl