Ocena możliwości poboru wód podziemnych dla celów rolniczych w województwie małopolskim

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach realizacji operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce w 2022 r.” zlecił wykonanie oceny możliwości poboru wód podziemnych dla celów rolniczych w województwie małopolskim. Opracowanie składa się z części opisowej oraz graficznej, w układzie ogólnowojewódzkim oraz z podziałem na powiaty. Jak czytamy we wstępie „(..) zwiększenie dostępności wody na obszarach wiejskich ma strategiczne znaczenie nie tylko dla intensyfikacji produkcji, ale nierzadko dla zachowania dotychczasowego plonowania. Dla wielu gospodarstw oznacza to inwestycje w rolnictwo nawadniane. Sięgnięcie po zasoby wód podziemnych powinno być dla rolników wariantem rozpatrywanym dopiero po wykluczeniu możliwości uzyskania wody z jej retencji (zarówno w glebie jak i w sieci melioracyjnej czy zbiornikach do jej magazynowania) lub możliwości poboru z wód powierzchniowych. (..)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem!

pobierz... pdf 16 MB

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl