1. Jaka jest idea Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW)?

Ideą Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest wsparcie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powiatu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach których zostali powołani lokalni koordynatorzy ds. wody.

  1. Kto może dołączyć do LPW?

Do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody może dołączyć każdy – podmiot/osoba zaangażowany w gospodarowanie wodą na danym obszarze. W skład partnerstwa powinny wchodzić zarówno podmioty realizujące i odpowiedzialne za zadania w zakresie gospodarowania wodą, jak i osoby/organizacje zainteresowane efektywną gospodarką wodną. Zaczynając od rolników, spółek wodnych i doradców rolniczych, poprzez władze samorządowe – gmina, powiat, region, wraz ze służbami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednostkami odpowiedzialnymi za kwestie środowiskowe – RDOŚ oraz ekspertami działającymi w obszarze hydrologii czy hydrotechniki.

  1. Przy jakiej instytucji/podmiocie powstają LPW?

LPW powinny zawiązywać się z aktywnym udziałem Ośrodków Doradztwa Rolniczego na obszarze powiatu. Zamiarem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest, aby docelowo LPW powstały w każdym powiecie w kraju. Na koniec 2021 roku funkcjonowało ok. 130 LPW.

  1. Jaką formę prawną powinny przyjąć Lokalne Partnerstwa ds. Wody?

Zdecydowano, że LPW będzie funkcjonowało jako dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Forma prawna funkcjonowania LPW może być dowolna i w zależności od potrzeb, wyrażona w formie listu intencyjnego, czy zaakceptowanego regulaminu działania zainteresowanych podmiotów i osób. Preferowaną forma jest wspomniany list intencyjny. Wzór listu intencyjnego jest dostępny u koordynatorów ds. wody.

  1. Jakie zadania na przyszłość są przewidziane dla Lokalnych Partnerstw ds. Wody?

Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu poprzez:

  • aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,
  • diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co dzieje się na danym terenie,
  • opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych i ochrony środowiska,
  • działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl