„Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody (LPW)”

 

Wprowadzenie

Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie
i na obszarach wiejskich. Wobec panujących susz i braków wody, staje się ona dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym i w tym kontekście jej zasoby powinniśmy traktować jak dziedzictwo, ponieważ od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś.

W dobie zachodzących zmian klimatycznych problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej będzie się nasilał (mniejsza suma opadów, wysychanie cieków). Chcąc podjąć działania w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodą niezwykle ważne jest pozyskanie informacji na temat:

  • zasobów wodnych na danym terenie,
  • prognoz meteorologicznych w bieżącym sezonie wegetacyjnym,
  • szacowania zużycia i analizy tempa odzyskiwania wód.

Ważne jest również upowszechnianie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody z jednej strony, a z drugiej sposoby jej gromadzenia w okresach nadmiaru (ulewy, roztopy) i wykorzystania w okresach niedoboru. Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym, zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

Dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić są nadchodzące zmiany w zakresie finansowania działań podejmowanych przez podmioty publiczne programujące działania na rzecz zarządzania wodą na obszarach wiejskich (finansowanych zarówno ze środków polskich, jak i współfinansowanych przez UE np. obecnie toczona dyskusja nad propozycją KE „Zielony Ład”). Należy podkreślić, że prace w zakresie programowania działań są jeszcze w toku. Niemniej jednak już obecnie wstępne wnioski wykazały potrzebę wzmocnienia koordynacji działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu zasobami wody na obszarach wiejskich na poziomie regionalnym i lokalnym. Poprawa koordynacji w tym zakresie jest warunkiem podstawowym efektywnego wdrażania polityk publicznych, łagodzenia problemu dostępu do wody dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich.

Żeby móc zdiagnozować stan gospodarki wodnej i móc podjąć działania mające na celu wypracowanie metod racjonalnej gospodarki wodnej, wszyscy zarządzający wodą na danym obszarze i korzystający z wód muszą nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej.

Cel ogólny

Celem operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych partnerstw ds. Wody” jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy miedzy lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej strony innowacyjne wsparcie działań LPW przez utworzenie Zespołu eksperckiego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele nauki, których zadaniem jest opracowanie zasad powstawania LPW, wsparcie w ramach szkoleń oraz wypracowanie raportu końcowego z prac grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zadaniem doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy mają duże doświadczenie w działaniach w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jest inicjowanie lokalnych działań w zakresie gospodarki wodnej.

Cele szczegółowe

  • Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb,
  • Diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
  • Wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju,
  • Przygotowanie raportu diagnostycznego dotyczącego obszaru powiatu.

Zamierzone efekty realizacji projektu

Zaktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania wspólnych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą i ograniczenia zanieczyszczeń wody.

Zdiagnozowanie zasobów 16 powiatów oraz przeanalizowanie głównych problemów związanych z wodą na tych obszarach. Zebranie od członków nowo utworzonych LPW propozycji rozwiązań, które będą podstawą do przedstawienia rekomendacji i wypracowania modelu funkcjonowania przyszłych LPW na terenie całego kraju.

Utworzenie 16 pilotażowych lokalnych partnerstw do spraw wody.

Utworzenie sieci tematycznej ds. wody z udziałem LPW dla wzmocnienia przepływu wiedzy i innowacji w rolnictwie z udziałem doradztwa rolniczego, nauki, samorządów, rolników i podmiotów publicznych.

Upowszechnienie problemu zrównoważonej gospodarki wodą wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Upowszechnienie dobrych praktyk związanych z korzystaniem z wody, gromadzeniem i jej oszczędzaniem.

Zasięg

Ogólnopolski. Planuje się powstanie pilotażowych LPW w każdym województwie.

Termin

II kwartał 2020 r. do I kwartał 2021 r.

Grupa docelowa – beneficjenci

Przedstawiciele nauki, JDR, CDR, Wód Polskich, KRIR, Samorządów, MRiRW.

Beneficjentem końcowym będą rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy korzystają z zasobów wodnych na danym terenie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Woda w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 2023
Wykonanie: Solmedia.pl